Utylizacja odpadów przemysłowych

Czerwony szlam, formalnie nazywany pozostałością boksytową, jest odpadem przemysłowym powstającym podczas przetwarzania boksytu na tlenek glinu w procesie Bayera. Mniej powszechnie, materiał ten jest również znany jako boksytowe odpady przeróbcze lub pozostałości z rafinerii tlenku glinu. Składa się on z różnych związków tlenkowych, w tym tlenków żelaza, które nadają mu czerwoną barwę.

Gospodarka odpadami przemysłowymi i ich utylizacja

utylizacja szlamówOprócz żelaza dominującymi składnikami są krzemionka, niełuskane resztkowe związki glinu i tlenek tytanu. Ponad 95% tlenku glinu produkowanego na świecie pochodzi z procesu Bayera. Na każdą tonę wyprodukowanego tlenku glinu przypada od 1 do 1,5 tony czerwonego szlamu. Roczna produkcja tlenku glinu w 2020 roku wyniosła ponad 133 mln ton, w wyniku czego powstało ponad 175 mln ton czerwonego szlamu. Ze względu na tak wysoki poziom produkcji i wysoką alkaliczność materiału, utylizacja szlamów ma istotne znaczenie. W związku z tym podejmowane są znaczne wysiłki w celu znalezienia odpowiednich metod w tym zakresie. Utylizacja jest terminem ogólnym dla wszystkich procesów i działań, które służą unieszkodliwianiu lub recyklingowi odpadów. Przez utylizację odpadów rozumie się uwolnienie odpadów do środowiska zgodnie z określonymi limitami lub ich przeniesienie na składowisko.

W wielu krajach (np. w Niemczech) od grudnia 2001 roku wszystkie rodzaje odpadów są zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów. W tym rozporządzeniu w kwestii europejskiego wykazu odpadów, odpady są oznaczone i sklasyfikowane zgodnie z potrzebą monitorowania i ich niebezpieczeństwa, np. na podstawie zawartości substancji niebezpiecznych. Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów jest podstawą do usuwania odpadów.